In English

Fiberarmerad skumbetong - Materialegenskaper och husdimensionering

Fiber Reinforced Foam Concrete - Material properties and structural design

Ida Frisell ; Linnea Thörn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-28, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet syftar till att utöka kunskaperna om fiberarmerad skumbetong och att analysera om fiberarmerad skumbetong kan användas som bärande material vid byggnation av hus. Analysen har begränsats till att välja ut två olika fibrer som blandats med skumbetong. Dimensioneringen tar enligt gällande standarder enbart hänsyn till egentyngder, snölaster och vindlaster. Arbetet består av tre delar där den första delen omfattar bakgrundsinformation om olika typer av lättbetong och fibrer. Den andra delen består av laborationer och mekaniska provningar där fiberarmerad skumbetong provas med olika blandningar av en lång och en kort fibersort som tillsats. Tredje och sista delen omfattar beräkningar där det analyseras om ett modellhus av en enplansvilla uppförd i Göteborg skulle kunna byggas med enbart fiberarmerad skumbetong som bärande material. De mekaniska provningarna visar att en blandning av långa och korta fibrer ger en ökning av tryckhållfastheten på ca 50 % medan långa fibrer ger en liten minskning jämfört med prover av bara skumbetong. Böjdraghållfastheten ökar i samtliga fall där fibrer tillsätts och den största ökningen fås vid en blandning av bara korta fibrer och skumbetong, där ökar hållfastheten med ca 530 % i jämförelse med bara skumbetong. En slutsats som kan dras av resultaten är att fiberarmerad skumbetong kan användas som bärande material för modellhuset. Minsta möjliga väggtjocklek är 44 mm om korta fibrer används som armering i skumbetongen.

Nyckelord: Lättbetong, fibrer, fiberarmerad skumbetong, mikrofibrer av polyvinylalkohol (PVA), makrofibrer av polyolefin, skumbetong, mekanisk provning, tryckprovning, böjdragprovning, husdimensionering.Publikationen registrerades 2017-11-15. Den ändrades senast 2017-11-15

CPL ID: 253171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek