In English

Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus - En anpassning av ByggaF

Moisture safety for prefabricated and standardised houses - An adjustment of ByggaF

Matilda Hjalmarsson ; Vera Wemmert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-04, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett av dagens stora problem inom byggbranschen är fukt. En vanlig orsak till fuktproblem är brister i projekteringen och byggprocessen men kan också bero på materialvalet i konstruktionen. Det är därför viktigt att vid fuktsäkerhetsprojektering se till både planering och projektering av byggprocessen, materialval i konstruktionen samt montering. Branschstandarden ByggaF: metod för fuktsäkert byggande togs fram i ett samarbete mellan olika aktörer inom byggbranschen. Syftet var att ta fram och säkerställa en metod för fuktsäkert byggande och lyfta fram fuktsäkerhetsfrågor tidigt i projekteringsstadiet vid nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringsprojekt. Syftet med denna rapport är att undersöka hur ByggaF kan anpassas till företaget A-hus verksamhet som till största del består av att projektera och producera prefabricerade och standardiserade småhus. A-hus önskan var att få bättre kontroll på fuktrelaterade frågor ute på byggplats och en projektunik fuktsäkerhetsprojektering att skicka med bygglovsansökan där de förklarar ingående hur företaget hanterar fukt längs hela verksamhetskedjan och eventuella åtgärder vid fuktrelaterade problem. En litteraturstudie av ByggaF, kontinuerlig mailkontakt med A-hus tekniska chef Anders Carlsson samt flertal studiebesök hos A-hus, både på fabrik och montage, har utförts för att ge en bild av omfattningen av de projekt som ByggaF lämpar sig bäst mot samt hur A-hus organisation skiljer sig från dessa. Vid en jämförelse av de projekt ByggaF riktar sig mot och hur A-hus småhus ser ut har det konstaterats att ByggaF behöver anpassas efter deras verksamhet och i de fall då A-hus är totalentreprenören behöver de ställa högre krav på deras underentreprenör. En fuktsäkerhetsprojektering som genom en generell uppbyggnad kan appliceras på företagets alla småhus har uppförts och benämns som Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus.

Nyckelord: ByggaF, fuktsäkerhetsprojektering, A-hus, fukt, småhusPublikationen registrerades 2017-11-10. Den ändrades senast 2017-11-10

CPL ID: 253061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek