In English

Analys av informations- och patientflöden inom akutsjukvård

Kevin Berntsson ; Erik Gröning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 30 s. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Svensk sjukvård har under flera år haft problem med en åldrande befolkning såväl som en ökande efterfrågan på god vård. I jämförelse med de övriga nordiska länderna har svensk sjukvård dock en låg produktivitet, vilket orsakar långa ledtider. För att bemöta dessa problem är en ökad förståelse för patientflöden och förmåga att styra patientflöden av stor vikt. Denna studie genomfördes vid Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS), där det akuta patientflödet samt hur beslut rörande flödet tas studerades. Slutsatserna och rekommendationerna som presenteras i rapporten grundas på empiriska studier, såsom observationer och intervjuer samt litteraturstudier. Målet med studien var att belysa koordinatorns nuvarande situation, vars roll är att styra patienterna till rätt avdelning för deras åkommor. Studien visar att möjligheten att göra detta begränsas av ett bristande informationsflöde. Genom att skapa ett bättre medel för informationen att flöda mellan relevanta nyckelpersoner är förhoppningen att flertalet slöserier i organisationen ska kunna elimineras, vilket leder till andelen värdeskapande aktiviteter ökar.

Nyckelord: xPublikationen registrerades 2017-10-24.

CPL ID: 252730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek