In English

Byggbranschens påverkan på Globala målen för hållbar utveckling - Från projektplanering till rivning

The construction industry´s impact on the sustainable development goals - From Project planning to demolition

Derya Tumayer ; Poya Shameli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-39, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

I september 2015, på ett toppmöte i FN i New York slöt världens ledare upp bakom ett ramverk; FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den nya utvecklingsagendan behandlar inte längre miljö och utveckling som separata frågor utan hållbar utveckling består av tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Bygg- och fastighetsbranschen svarar för en tredjedel till hälften av miljöbelastningen i samhället. Det avser energi, material och avfall. Detta examensarbete undersöker hur byggbranschen kan påverka nåbarheten när det gäller två av globala målen; hållbara städer och samhällen samt hållbar energi för alla. Syftet med studien är att identifiera processer som bör förbättras eller förändras och föreslå alternativa arbetssätt. Genom en kvalitativ studie undersöktes hela byggkedjan, från projektplanering till rivning. Denna studie utgörs av intervjuer med tjänstepersoner och politiker som kan påverka byggbranschens hållbarhetstänk. För att kunna genomföra intervjuerna har litteraturstudier genomförts. Samtidigt som denna djupdykning i hållbarhetsteorierna har legat till grund för den empiriska delen har de utvecklats parallellt under hela examensarbetet. Resultatet av studien visar att kostnader och utdelningar till aktieägare är en avgörande faktor för företag inom byggbranschen när det gäller deras investeringar på hållbarutveckling. En annan slutsats som uppdagas är att utveckling digitala verktyg är ett måste om byggbranschen ska kunna ställa om. Författarnas analys visar också att staten och beställaren är de två instanser som förväntas ställa kraven.

Nyckelord: Agenda 2030, globala målen, hållbar utveckling, byggbranschen, hållbara städer och samhällen, hållbar energi för alla.Publikationen registrerades 2017-10-13. Den ändrades senast 2017-10-13

CPL ID: 252511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek