In English

Analys och tillämpning av CoClass

OLLE CARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 24 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-42, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Det nya klassifikationssystemet CoClass är tänkt att under en snar framtid ersätta det idag använda systemet BSAB 96 på den svenska byggbranschen. Eftersom CoClass är nytt och ännu inte används i större utsträckning råder det brist på guider och texter gällande användning och implementering av detta nya system. Denna studie syftar därför till att undersöka och analysera begränsningar och möjligheter gällande CoClass. Studien inleddes med en litteraturstudie av tillgängliga dokument gällande CoClass samt BIM i stort. Själva undersökningen bestod sedan av en fallstudie där olika byggnadsdelar som klassificerades med hjälp av CoClass onlinebaserade databas användes. Vidare studier utfördes med hjälp av programvarorna Revit och Solibri Model Checker. Avslutningsvis finns en diskussionsdel där problem och möjligheter för CoClass diskuteras baserat på studiens resultat. Case – studierna visade att CoClass är väl utrustat med varierade och välfyllda tabeller och bibliotek. På grund av detta verkar systemet vara fullt kapabelt, och alla valda byggnadsdelar kunde klassificeras på flera olika sätt. Däremot uppstod vissa oklarheter, främst gällande hur byggnadsdelarna bör kopplas till omgivande objekt och utrymmen. De efterföljande studierna i Revit och Solibri visade att Solibri kan sortera och granska enligt CoClass – kod som lades in i modellen via Revit. Det visade sig även att det teoretiskt sätt är möjligt att automatiskt generera de mindre unika delarna i en CoClass – kod. För att bättre kunna implementera och använda CoClass verkar det vara fördelaktigt att dela upp koden i sina beståndsdelar när informationen matas in i en BIM – programvara som Revit. Denna metod innebär flera fördelar, däribland enklare ändring av information och bättre överblick. Dessutom blir arbetet i Solibri mycket mer effektivt och flexibelt om koden delas upp. En annan viktig slutsats som dragits är att möjligheten att automatiskt generera CoClass – kod skulle leda till att implementering av CoClass i ett projekt blir både billigare och mer effektivt. Det skulle även göra CoClass mer attraktivt för företag i branschen, och därmed öka branschens intresse av att använda CoClass i sin dagliga rutin.

Nyckelord: CoClass, klassifikationssystem, BIM och automatisering.Publikationen registrerades 2017-09-19. Den ändrades senast 2017-09-19

CPL ID: 251972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek