In English

Hållbar dagvattenhantering vid breddning av väg - Flödesberäkning samt utredning av åtgärder vid väg E20

Hannah Persson ; Maria Åkerblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Dagvattenhantering, E20, flödesberäkning, infiltration, klimatförändring, Mannings formel, rationella metoden, åtgärderPublikationen registrerades 2017-09-01. Den ändrades senast 2017-09-01

CPL ID: 251567

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek