In English

Effektiv stadsbyggnad med dialog i fokus

LINA ERIKSSON ; YLVA LANNÉR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 34 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-21, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport behandlar ämnet medborgardialog från utgångspunkten att planprocessen idag tar onödigt lång tid. Den skulle kunna förkortas genom att man för dialog i ett tidigt skede. För att besvara frågeställningen “vilka är nycklarna till en lyckad medborgardialog?” har två exploateringsområden valts som studieobjekt. Dessa är Nya Hovås i sydvästra Göteborg och Selma stad i Backa på Hisingen, vilka båda är områden där man kan sammanfatta medborgardialogen som lyckad. De är projekt av liknande omfattning men har på flera andra sätt skilda förutsättningar. Metoden har framförallt bestått av kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med dialog i olika skeden av processen i respektive område. På detta sätt har olika synsätt på samma frågor kunnat inhämtas. Som komplement har även personer involverade i satsningen BoStad 2021 intervjuats eftersom medborgardialog är en viktig beståndsdel i denna satsning. Utifrån de resultat som presenteras och berör olika aspekter av dialogprocessen har slutsatsen kunnat dras att nycklarna till en lyckad medborgardialog är: • att påbörja dialogarbetet redan i idéstadiet, då synpunkter från medborgarna är som mest värdefulla och mycket fortfarande går att påverka • en centralt placerad projektlokal som är angelägen för medborgarna att komma till • lokalkännedom och lokal förankring • att använda sig av ett språk som alla förstår • att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation genom hela processen, från idé till inflyttning.

Nyckelord: Medborgardialog, planprocess, stadsutveckling, effektivisering.Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek