In English

Reducering av antal avvikelser och fel i byggprojekt

ANDREAS KARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 27 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-03, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

De fel och avvikelser som uppstår i dagens byggprojekt står för en onödigt stor andel av den totala byggkostnaden. Studiens syfte är att undersöka hur felgenomförandena kan minskas i byggprojekten. Arbetet har utförts genom både en litteraturstudie och en intervjustudie. Intervjuerna har utförts med fyra byggföretag och med olika yrkesroller för att få olika synvinklar på ämnet. Arbetet avslutas med slutsatser som ska leda till färre felgenomföranden i byggprojekten. Vanliga fel uppstår jämnt fördelat mellan projekteringen och produktionen. I projekteringen är samordningsmissar, felaktig projektering och ofullständiga ritningar vanliga fel. Samtidigt som i produktionen är vanliga fel felaktiga utföranden och fel i materialhantering. Anledningen till felen är ofta tidsbrister, bristande planering och otillräckliga arbetsberedningar. Tidsbristerna upplevs främst i projekteringen. Bakomliggande orsaker till dessa anledningar är i stort sett alltid mänskliga faktorer. De största mänskliga orsakerna är engagemangsbrister, följt av bristande kunskap och kommunikationsbrister. För att det ska bli färre felgenomföranden så måste de mänskliga orsakerna till felen förebyggas. De förebyggs genom att bygga upp goda relationer i projekten. Ledningen ska agera som förebilder med gott engagemang och bidra med bra arbetsberedningar för arbetstagarna. Sedan skall god tid tas till att utföra en smart planering för projekten och bidra med extra tid till projektering. Ytterligare åtgärder som skulle resultera i färre fel i byggprojekten är att ha fler standardiseringar i arbetsutförandet, utföra fler kontroller och bättre system för kunskapsåterföringen.

Nyckelord: Felgenomföranden, avvikelser, kvalitetsarbete och byggprojektPublikationen registrerades 2017-08-29. Den ändrades senast 2017-08-29

CPL ID: 251472

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek