In English

Partnering vid komplexa projekt - Produktion i anslutning till pågående verksamhet

HANNA ECKERBERG ; INEZ ERIKSSON!
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 29 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-02, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Det traditionella arbetssättet i byggbranschen har länge kritiserats för att vara gammalmodigt. Bristfälliga slutprodukter och missnöjda kunder är följden av de motstridiga intressen som råder mellan entreprenör och beställare. Arbetsformen partnering har långsamt nått svenska byggbranschen, dock finns fortfarande en oklarhet i hur och varför samarbetsformen ska tillämpas. Genom mjuka parametrar, som är en central del i samverkansformen, öppnar partnering upp för goda relationer och främjar ett gott samarbete mellan parterna. Vid komplexa projekt, där oklarhet råder kring förutsättningar och omfattning, krävs det vanligen att hänsyn tas till fler aspekter. Att bygga verksamhetslokaler med eller i anslutning till pågående aktivitet kan vara en orsak till att projekt är komplexa. Det krävs att projektet anpassas till verksamheten med dess rutiner vilket med fördel kan lösas vid goda relationer och samarbete. Examensarbetet utreder tillämpning av partnering och dess mjuka parametrar på projekt intill pågående verksamhet och har utformats i samråd med Serneke Bygg AB. Referensprojekt för arbetet är Sylteskolan, ett partneringprojekt mellan Kraftstaden Fastigheter och Serneke Bygg AB där en ny skola byggs intill den befintliga som är under full drift vid produktionen. Med utgångspunkt i facklitteratur gjordes en förstudie samt studerades dokument kopplade till arbetets referensprojekt. Vidare utfördes semistrukturerade intervjuer med personer erfarna från liknande projekt för att kunna besvara arbetets frågeställning. Resultatet visade att de mest centrala delarna att beakta i projekt intill pågående verksamhet är kommunikation, anpassning och samverkan med verksamheten. Från intervjustudien framgick även att det, oavsett med eller utan partnering, krävs beaktning av dessa centrala delar. Trots det anser flertalet av respondenterna att partnering kan underlätta arbetet i projektet. Efter diskussion kring teori och resultat drogs en slutsats att i projekt intill pågående verksamhet bör en medvetenhet finnas att inget projekt är det andra likt. Stor vikt bör läggas vid planering och kommunikation med berörd verksamhet i ett tidigt skede.

Nyckelord: Partnering, mjuka parametrar, samverkan samt byggnation intill verksamhetPublikationen registrerades 2017-08-29. Den ändrades senast 2017-08-29

CPL ID: 251470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek