In English

Introduktion av nyutexaminerade ingenjörer i byggproduktion - En kvalitativ studie med fokus på arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhet

ANNA ABBESTAM ; LINA ÅKERBLAD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 18 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-07, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med examensarbetet är att undersöka och analysera introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer på ett av Skanska Sverige AB:s distrikt, med avseende på introduktionens inverkan på deras benägenhet att stanna på företaget. Målet är att identifiera styrkor och brister i utförandet, samt ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Examensarbetet har genomförts genom en litteratur- och dokumentstudie samt en intervjuundersökning där informanterna bestod av nyutexaminerade ingenjörer, personer som varit delaktiga i introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer, distriktets HR samt distriktschef. Skanska Sverige AB har gemensamma regler och riktlinjer för introduktionen av nyanställda, men alla är inte kompatibla med regionens förutsättningar och arbetssätt. Att inte ta hänsyn till distriktsspecifika förutsättningar kan inverka negativt på introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer. Under introduktionen är det viktigt att arbeta för nyutexaminerade ingenjörers arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, eftersom det påverkar anställdas vilja att stanna på företaget. Meningsfulla, utmanande och utvecklande uppgifter är tillsammans med god social arbetsmiljö några av de viktigaste faktorerna i skapandet av motivation och arbetstillfredsställelse hos distriktets anställda.

Nyckelord: introduktion, nyutexaminerad ingenjör, arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, avgångsbenägenhetPublikationen registrerades 2017-08-29. Den ändrades senast 2017-08-29

CPL ID: 251469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek