In English

Inneklimat och elenergianvändning i datorsalar. En mätstudie för att undersöka hur inneklimat och elenergianvändning är i Samhällsbyggnadshusets datorsalar på Chalmers Tekniska Högskola

Simon Nilsson ; Viktor Skoglund ; Per Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 60 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-17-40, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Utbildningslokalerna i Samhällsbyggnadsprogrammets byggnad på Chalmers Tekniska Högskola är sedan 2016 nyrenoverade och har uppnått de energi- och klimatkrav som krävs för utmärkelsen Miljöbyggnad Silver. Detta har förhoppningsvis medfört ett förbättrat inneklimat i lokalerna och en effektivare elenergianvändning. Denna mätstudie har som syfte att analysera hur inneklimat i de nyrenoverade datorsalarna i V-huset upplevs, hur inneklimatet faktiskt är och hur inneklimatet påverkar studenterna. Vidare skall energianvändningen i datorsalar granskas. Mätningar görs för att ta fram det faktiska inneklimatet med avseende på koldioxid, relativ fuktighet, temperatur och partiklar. Detta ställs emot antalet studenter som vistas i datorsalarna. Mätningarna jämförs med svaren från en enkätundersökning som behandlar hur studenterna upplever inneklimatet. De värden som genererats från mätningarna befinner sig oftast inom ramarna för vad som anses vara godkänt och vad som skall uppfattas som ett bra inneklimat. Svaren från enkätundersökningen visar däremot att ett mindre missnöje finns som finns redovisat i slutsats. Vidare görs mätningar och beräkningar på elenergianvändningen. Detta görs på utrustning i salen så som datorer och skärmar och på ventilationssystemet. Resultatet visar att datorerna är den utrustning som använder mest elenergi per dygn, speciellt under nätter och helger. Genom att centralt stänga av datorer under dessa tider kan elenergianvändningen reduceras vilket framförs i slutsats.

Nyckelord: datorsal, inneklimat, temperatur, relativ fuktighet, koldioxidhalt, partiklar,Publikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 250974

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek