In English

Kyl- och värmebehov i framtiden

Johan Berg ; Fredrik Hultman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 46 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-32, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Kyl- och värmebehovet i kontor är svårbalanserat då ett antal faktorer påverkar både kylning och uppvärmning. Energiberäkningsprogrammet IDA ICE har använts för att simulera ett kyl- och värmebehov för en kontorsbyggnad. Generellt innebär ett lågt värmebehov ett högt kylbehov och vice versa. Internvärme från solinstrålning, teknisk utrustning och människor sänker värmebehovet under kalla dagar men höjer kylbehovet på varma dagar. För att minimera energianvändningen för ett kontor med stora internlaster är ett välisolerat klimatskal bra på vintern men mindre bra på sommaren. Faktorer som klimat, urbanisering och värmelagringsförmåga påverkar värmebalansen och det är faktorer som med stor sannolikhet kommer att förändras i framtiden. Genom en litteraturstudie där olika klimatscenarier analyserats har värden för det framtida klimatet i Göteborg där kontorsbyggnaden är placerad tagits fram. Klimatet blir varmare i framtiden och åtgärder för att minska kylbehovet som till exempel solskydd har undersökts. Effekten från urbanisering och lokala värmeöar har uppskattats genom att analysera nuvarande befolkning och befolkningstillväxt för Göteborg. Eftersom en kontorsbyggnad har ett långt livsspann skall faktorerna analyseras och simuleras med framtidens förhållanden. Resultaten kommer att jämföras med en referenssimulering som motsvarar dagens förhållanden och material. Detta för att se vad som kan göras idag för att anpassa dagens byggnader för framtiden. Förändringar av internvärmen visade sig ha en stor inverkan på hur byggnadens kyloch värmebehov förändras. Klimatscenarierna som användes visade sig ha en mindre inverkan på byggnadens totala kyl- och värmebehov.

Nyckelord: Kyl- och värmebehov, internvärme, klimatskal, klimat, solskydd,Publikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 250970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek