In English

Projekteringsförutsättningar för höghus - Varmvattencirkulation och trycksättning av trapphus

Erik Svensson ; Simon Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 55 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-24, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

I Sverige växer städerna och allt fler vill bo centralt. För att möjliggöra den ökade graden av urbanisering blir det allt vanligare att bygga höghus. Det ställer högre krav på projektörer då problemen blir allt mer komplexa. För att lösa de problem som uppstår finns det standarder och föreskrifter att ta hjälp av. I rapporten har utformningen av varmvattencirkulation och trycksättning av trapphus studerats för tre olika höghus. En energianalys har utförts för att jämföra ett traditionellt varmvattensystem med behovsberedning av varmvatten. För att genomföra projektet har intervjuer och diskussioner förts med VVS-ingenjörer, inblandade projektörer och brandingenjörer. Syftet med trycksättning av trapphuset är att skapa en säker utrymningsväg genom att förhindra att rök och andra brandgaser kommer in i trapphuset. För att säkerställa brandskyddet i trapphus hänvisar BBR till en svensk standard för utformning av trycksättningssystemet. Standarden täcker inte allt och det är inte alltid som den följs vilket leder till avvikelser som kan försämra funktionen på systemet. Det är enligt de intervjuade ingenjörerna även viktigt att hålla systemet och regleringen så enkel som möjligt. En annan svårighet är utformningen av varmvattensystemet. För att det ska fungera korrekt måste temperatur, tryck och flöde vara inom tillåtna intervall. Då komponenter är tryckklassade för minst 1 MPa är det trycket, som beror på höjden, som avgör utformningen på systemet. För att hålla trycket inom rätt område sektioneras varmvattensystemet.

Nyckelord: Höghus, VVC, Trycksättning, Tr1-trapphus, GenomströmningsberedarePublikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 250968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek