In English

Solcellsanläggningar i nybyggnadsprojekt - Utvärdering med fokus på beslutsprocessen.

Johnny Chamat ; Emil Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 78 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-12, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Skanska. Rapportens huvudmål och inriktning kommer att vara solceller i allmänhet och beslutsfattning kring solcellsinstallationer i synnerhet. Syftet med rapporten är att ge en ökad förståelse för de drivande faktorerna i beslutsfattandet angående installation av solcellsanläggningar vid nybyggnationsprojekt i Sverige. Solelens tekniska förutsättningar, miljöcertifieringar, stödsystem och regelverk som påverkar beslutsfattandet kartläggs. Solelens tekniska förutsättningar där parametrarna riktning, lutning och skuggning är betydande och viktigt att ta hänsyn till för maximal produktion. I projekt där miljöcertifieringar efterfrågas används solceller för att uppnå de uppsatta målen. Stödsystem och regelverk för solcellsinstallation är olika beroende på om man är privatperson, mikroproducent eller elproducent. Rapporten undersöker vilka faktorer som har varit betydande för beslutsfattning av solcellsinstallation på fastigheter som kontor, butiker och skola där stort konstant elbehov behöver täckas. Rapporten utvärderar även solceller på taket på ett parkeringsgarage vilket är en oanvänd yta. Beslut om solcellsinstallation i projekten är beroende av aktörernas målsättning i ämnet. I rapporten har vi kunnat urskilja tre olika kategorier: 1. Offentliga organ som har satsat på miljömål vilket gynnar utbredningen av solceller. 2. Privata företag som genom sitt byggande vill profilera sig gentemot kunder och arbetstagare. 3. Privata företag som vill höja marknadsvärdet på aktuell fastighet gentemot köpare/ hyresgäster.

Nyckelord: solceller, beslutsfattning, nybyggnation, fastigheter, miljöcertifieringar,Publikationen registrerades 2017-08-09. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 250967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek