In English

Förbränning av metangas i en omkonstruerad bensinmotor

Bastian Arancibia Carreno ; Victor Doung ; Tom Gyllensten ; Pontus Johansson ; Samuel Mchale Sjödin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2017:01, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

En omkonstruerad bensinmotor av modellen Honda 35cc har justerats till att drivas på metangas. Projektet grundar sig i att användandet av fossila bränslen sker i en ohållbar takt samt leder till den globala uppvärmningen. En stor bidragande faktor är oljan som har varit den stora energikällan i de tre sektorerna, bostad och service-, transport- samt industrisektorn. Transportsektorn står idag för den största delen av användningen av fossila bränslen och det är av stort intresse att hitta ett hållbart substitut. I denna rapport undersöktes metangas som drivmedel genom att vidarearbeta på ett tidigare års kandidatarbete och konvertera en bensinmotor till drift på metangas, samt därefter undersöka dess verkningsgrad. Stabil drift erhölls i den omkonstruerade motorn efter att justeringar gjorts i dess styrsystem. För att mäta effekt och beräkna en verkningsgrad monterades motorn på en bromsbänk. Bränsletillförsel, last på motorn och parametrar rörande bränslets förbränning reglerades i ett styrsystem och motorns verkningsgrad vid olika driftförhållanden erhölls. Dessa resultat jämfördes för att undersöka trender vad gäller verkningsgradens korrelation med de olika parametrarna. Resultatet visar att motorn ger en verkningsgrad inom rimliga intervall, men variansen bland mätdatan medför att fler provkörningar måste göras innan något kan konstateras kring motorns prestanda.Publikationen registrerades 2017-07-11. Den ändrades senast 2017-07-11

CPL ID: 250631

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek