In English

Tranquillity Trail, ett lugnt stråk i centrala Göteborg

Ebba Eliasson ; Dan Larsson ; Mauritz Philipson ; Evelina Pihl ; Linn Sönnerholm ; Martin Zetterlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Uppsatsen behandlar fenomenet Tranquillity Trail, vilket är ett gångstråk genom stadsmiljö med låga bullernivåer och en plats för rekreation. I dagens samhälle är buller ett stort problem, som orsakar stress med sjukdomar som följd, därför behövs platser i människans närhet med lägre bullernivåer. Uppsatsens syfte är att ta fram ett stråk med låga bullernivåer i centrala Göteborg. Arbetsprocessen har innefattat flera metoder, främst bullernivåmätning men också fältstudier och intervjuundersökning. Problematiken med ett lugnt stråk i en trafiktät storstad som Göteborg lyfts och speglas i resultatet som består av ett stråk med varierande bullernivåer. För att minska de ekvivalenta ljudnivåerna längs stråket redovisas även hur den ekvivalenta ljudnivån påverkas positivt då längre exponeringstid läggs på platser med lägst bullernivå. Enligt intervjuer visas även att fler omgivningsfaktorer än låg bullernivå, så som vegetation och naturljud, påverkar för att en plats ska främja rekreation. Slutligen anges rekommendationer för hur vidare studier på området skulle kunna utföras.

Nyckelord: Buller, bullerfri innerstadsmiljö, Tranquillity trail, akustik, promenadstråkPublikationen registrerades 2017-06-19. Den ändrades senast 2017-06-19

CPL ID: 249976

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek