In English

Lindholmens stadsutveckling - Strategiskt underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter

The urban development on Lindholmen - Strategic support for acquisition and processing of commercial real estate

Magnus Claréus Wästlund ; Lukas Wallmander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

SAMMANDRA, Lindholmens stadsutveckling - Strategisk underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter är skrivet av Magnus Claréus Wästlund och Lukas Wallmander vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola. I samarbete med Platzer Fastigheter AB har författarna analyserat områdets utvecklingsmöjligheter, och utformat ett underlag för framtida fastighetsförvärv på Lindholmen samt ett förädlingsförslag av Platzers befintliga fastighet Lindholmen 30:2 på Lindholmspiren. Syfte Examensarbetet har till syfte att utreda den pågående och framtida stadsutvecklingen av området Lindholmen kopplat till Göteborg Stads Vision. Genom arkitektoniska och ekonomiska analyser skapas ett informationsunderlag för att Platzer Fastigheter AB skall kunna utforma en affärsmässig strategi för fortsatt etablering och förvärv i området, samt ett förslag på förändring och förädling av Lindholmen 30:2. Metod För att få en tydlig bild av hur Lindholmen kommer utvecklas har olika teoretiska analyser gjorts: en omvärldsanalys för att utreda hur världsekonomin och ekonomiska konjunktursvängningar påverkar näringslivet i Göteborg och på Lindholmen, samt en områdesanalys för att utreda Göteborgs framtida stadsutveckling. Förädlingsförslaget grundar sig i en objektsanalys som granskar Lindholmen 30:2 och dess nuvarande utformning för att identifiera vilka aspekter som kan förädlas. Även en analys av kontorsmarknaden i Göteborg har genomförts för att ge en kompletterande bild av hur marknaden påverkar utvecklingen av kontorsfastigheter. Litteraturstudier har kompletterats med konkret underlag som inhämtats från intervjuer, studiebesök samt en enkätundersökning. Resultat Lindholmen står i begrepp att utvecklas till Sveriges mest intensiva nav för forskning, IT-och fordonsindustrin, med en stark attraktionskraft mot utlandet. Vid exploatering av området är intresset från fastighetsägare och investerare stort för att få vara en del i utvecklingen och genomföra lönsamma fastighetsaffärer. Examensarbetet visar hur Lindholmen planeras att utvecklas i framtiden med hänsyn till dess utformning, befolkningsökning, näringsliv samt infrastruktur. Detta ligger till grund för en rekommendation kring strategiska beslut vid framtida fastighetsförvärv för Platzer Fastigheter, samt ett förslag på förändringar av fastigheten Lindholmen 30:2 som skulle kunna leda till ökad attraktionskraft mot hyresgäster, ett ökat driftnetto samt ett ökat fastighetsvärde.

Nyckelord: områdesutveckling, fastighetsutveckling, fastighetsförvärv, fastighetsförädling, affärsstrategi, area development, property development, property acquisition, property refinement, business strategyPublikationen registrerades 2017-06-15. Den ändrades senast 2017-06-15

CPL ID: 249912

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek