In English

Implementering av styrfunktioner i touchdisplay för bussar

Andreas Pettersson ; Adam Östensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 71 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Mekaniska knappar står för majoriteten av det man kan styra i dagens bussar, allt från att höja ljudet på radion till att ändra temperaturen för passagerare. Dessa knappars placering kan variera beroende på vilken buss man blir tilldelad, och innebörden av knappen kan verka otydlig. Projektets uppgift var att ta fram en prototyp som ersätter mekaniska knappar med en touchdisplay med tillhörande styrenhet. Touchdisplayen strävar efter att vara lättare att manövrera, både ur ett operativt som ergonomiskt perspektiv, jämfört med mekaniska knappar. Införandet av touchdisplay kan även leda till minskade kostnader i och med att tillverkningen och installation av knappar försvinner. Arbetet har omfattat val av display, utveckling av hårdvara och mjukvara för styrenheten samt resulterat i en funktionell prototyp med ett såväl modernt som användarvänligt gränssnitt. Prototypen har avgränsat sig till funktionerna temperaturreglering och ljusbelysning med utrymme för vidareutveckling. Prototypen har utformats utifrån olika standarder, tidigare examensarbete, krav och kompletterade önskemål från Volvo Bussar, samt författarnas egna idéer. Projektet har utförts på Benteler Engineering Services AB i Göteborg.

Nyckelord: Raspberry Pi, Ergonomi, Gränssnitt, Buss, Python, HMIPublikationen registrerades 2017-02-13. Den ändrades senast 2017-02-13

CPL ID: 248085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek