In English

Undersökning av defekta effekthalvledare i lok

Elias Lindholm ; Per Landén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

I denna rapport undersöks egenskaper hos två olika typer av eekthalvledare, dioden och tyristorn. Syftet med arbetet är det på sikt ska leda fram till en mätmetod för bestämning av statusen på dessa eekthalvledare för att underlätta vid felsökning i lokapplikationer. En datormodell presenteras som kan användas för simulering av olika fenomen hos en eektdiod. Modellen har implementerats i MATLAB. Modellen kan visa hur fysikaliska parametrar påverkar olika fenomen som senare har mätts upp. För att kunna utföra de olika mätningarna har även en strömpulsgenerator konstruerats. Strömpulsgeneratorn kan ge en ström på över 1000 A under ett kort tidsintervall. En fullständig beskrivning av strömpulsgeneratorns uppbyggnad och tillämpningsområden ges i rapporten. Utifrån beskrivningen av strömpulsgeneratorn är det enkelt att modi- era konstruktionen så att pulsens storlek och längd kan varieras. Slutligen presenteras resultatet från ett ertal mätningar som har genomförts. Framspänningsfall, reverse recovery, forward recovery och läckströmmar har mätts upp för åldrade komponenter och jämförts med mätresultat från en fabriksny komponent. Ett ertal av mätningarna visade att de åldrade komponenterna hade försämrad prestanda.Publikationen registrerades 2006-12-29. Den ändrades senast 2013-05-31

CPL ID: 24781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek