In English

En analys av pentakloranisol, partiklar och luftflöde genom bjällklaget i en skola med uteluftsventilerad krypgrund

Rami Asadi ; Fredrik Hellquist ; Hasan Hussain ; Adrien Moysset
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-16-13, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det finns ett utbrett problem med innemiljön i svenska skolor och en stor del av skolor där klagomål på innemiljön framförts är konstruerade med en uteluftsventilerad krypgrund. Syftet med projektet är att, i en skola belägen i västra Göteborg med en uteluftsventilerad krypgrund, undersöka flödet genom skolans bjälklag och hur flödet förändras över året. Med hjälp av flödet genom bjälklaget undersöks hur föroreningar i krypgrunden påverkar innemiljön i skolan. Vidare undersöks hur flödet genom bjälklaget förändras vid installation av en frånluftsfläkt i krypgrunden. Flödet genom bjälklaget beräknas med hjälp av simuleringsprogrammet CONTAM. Indata till simuleringarna har erhållits genom fältundersökning på skolan, ritningar på skolan samt kompletterande litteraturundersökning. Endast skolans sysslöjdssal och den del av krypgrunden som ligger direkt under sysslöjdssalen simuleras. Genom studie av utredningsrapport på skolan valdes den specifika föroreningen pentakloranisol (PCA) ut att studeras. Hur föroreningen PCA transporteras från krypgrunden till syslöjdssalen genom bjälklaget simuleras med hjälp av CONTAM. Vidare undersöks genom partikelmätningar, Blower Door- test i ett klassrum i skolan och det erhållna luftflödet från CONTAM-simuleringarna hur och vilka partiklar i krypgrunden som når innemiljön. Partikelmätningarna gjordes för fyra storleksintervall; > 0.3 μm, > 0.5 μm, > 1,0 μm och > 5,0 μm och utfördes i ett av skolans rum, i krypgrunden samt utomhus. CONTAMsimuleringarna visar att det råder ett undertryck i syslöjdssalen under hela året vilket leder till att luft flödar från krypgrunden upp genom bjälklaget till syslöjdssalen under hela året. Flödet varierar från 1,4 l/s till 1,8 l/s. Det leder till att 3,8 - 4,7 % av den mängd PCA som finns i krypgrunden når syslöjdssalen. Luftflödet genom bjälklaget varierar med årstiden och är som störst på vintern och som minst på sommaren. Andelen PCA som når inomhusluften följer luftflödet och är som störst då luftflödet är som störst. Mängden PCA i krypgrunden varierar dock främst med vinden då ingen frånluftsfläkt är installerad. Vid installation av en frånluftsfläkt i krypgrunden med ett flöde på 2,4 l/s erhålls ett undertryck i krypgrunden under hela året vilket leder till att luften istället flödar från syslöjdsalen till krypgrunden och ingen PCA når syslöjdssalen. Partikelmätningarna visade att samtliga partikelstorlekar hade sin största halt utomhus och partikelhalten i krypgrunden var högre än inomhus för samtliga storlekar utom > 5,0 μm. Vid skapandet av ett undertryck i omklädningsrummet med Blower Door ökar partikelhalten mest för partikelstorleken > 0,5 μm och > 1,0 μm som ökar 16- respektive 17-faldigt. Eftersom PCA har en mycket låg lukttröskel och att simuleringarna visar att luften flödar uppåt från krypgrunden till sysslöjdssalen är det troligt att PCA bidrar till att innemiljön uppfattas som dålig i skolan. Det är även troligt att PCA orsakar dålig lukt i salen under hela året. Vidare är det möjligt att partiklar från krypgrunden, i form av svampsporer, är en bidragande orsak till dålig innemiljö i skolan. Det går dock inte genom undersökningar i detta projekt konstatera att en viss typ eller mängd partiklar i inomhusluften härstammar från en föroreningskälla i krypgrunden då de likväl kan komma från utomhusluften. För att dra slutsatser om partiklarnas ursprung krävs mer omfattande mätningar.Publikationen registrerades 2017-01-17. Den ändrades senast 2017-01-17

CPL ID: 247219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek