In English

Jämförelse av innemiljöutredningar i skolor med SWESIAQ-metoden - En undersökning om utredningsmetodik inom innemiljö med fokus på tryck och luftrörelser

Adam Lennell ; Ali Karim ; Erika Karlberg ; Stina Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-16-11, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Idag finns tydliga indikationer på att dålig inneluftskvalitet leder till sjukdomar som exempelvis astma och allergier. Ett stort bestånd av byggnader där det är problem med inneklimatet är skolor. Det läggs mycket resurser på att undersöka fel i skolor samt att åtgärda dessa, utan att det alltid ger önskvärd effekt. SWESIAQ-modellen är en standardiserad metod för innemiljöutredningar och i följande rapport jämförs två utredningar med modellen för att se hur arbetet kring innemiljöutredningar skulle kunna förbättras. Vidare finns indikationer på att konsulter inte reflekterar över hur luftrörelser kan bidra till en sämre inneluftskvalitet när en innemiljöutredning genomförs. Därför analyseras också hur tryckskillnader, som ger upphov till luftrörelser, förändras beroende på vindförhållanden och temperaturskillnader med hjälp av programvaran CONTAM. En intervjustudie har också bedrivits med syfte om att skapa en tydligare bild av hur konsulter i allmänhet reflekterar kring innemiljöutredningar och speciellt tryckskillnader. Resultaten visar att det finns delar av SWESIAQ-modellen som saknas i de båda innemiljöutredningarna för skolorna, bland annat hur luftrörelserna i de undersökta byggnaderna ser ut samt tydligare beskrivningar av besvär och byggnadernas historik. I en av skolorna gjordes en kompletterande läckagesökning som visade att de upplevda problemen troligtvis inte kommer från källaren, vilket motsäger utredarens slutsats. Dock har utredningen inte undersökt vidare vad som orsakar besvären. CONTAM-simuleringarna visade att vind och temperaturskillnader har stor betydelse för hur eventuella föroreningar förflyttas i en byggnad. Vidare har de intervjuade bekräftat att konsulter i vissa fall inte beaktar alla tänkbara faktorer eftersom de enklast ser problem utifrån sin egna expertis, då de bedriver innemiljöutredningar. Rapporten visar att det kan finnas vissa brister i hur konsulter reflekterar över tryckskillnader och dess påverkan på inneklimatet. Vidare dras slutsatsen att mer omfattande utredningar kan förbättras om SWESIAQ-modellen tillämpas eftersom inga förhastade slutsatser dras och otillräckliga åtgärder undviks till en större grad.Publikationen registrerades 2017-01-17. Den ändrades senast 2017-01-17

CPL ID: 247217

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek