In English

Solenergi inom lantbruk - Spannmålstorkning och mjölkkylning

Solar energy within agriculture - Grain drying and milk cooling

Fredrik Lindberg ; Joachim Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-41, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

De stora mängder fossila bränslen vi dagligen använder är inte hållbart. Vi måste försöka ersätta dem med förnyelsebara energikällor istället. Solenergi är en förnyelsebar energikälla, och man kan med teknik som solceller och solfångare ta vara på solenergin i form av elektricitet respektive varmvatten. Hur gynnsam solenergi kan vara varierar, beroende på vilken verksamhet som bedrivs, vilka installationsmöjligheter som finns och den geografiska placeringen. Examensarbetet utreder möjligheten till att nyttja solenergi för att torka spannmål och mjölkkylning inom lantbruket. Syftet är att för lantbruk granska hur man med solenergi kan minska användningen av fossila bränslen, samt vilka tekniska lösningar som är lämpliga för att lagra solenergi från perioder med låg energiförbrukning till hög. Lantbruk har antagits vara ett bra implementeringsområde där det finns stora möjligheter till förbättring. Inom lantbruk finns många energikrävande processer där spannmålstorkning och mjölkkylning är två av de stora. För spannmålstorkning eldas olja för att torka bort fukten. Förutsättningar och data för beräkningar i rapporten kommer från ett lantbruk som ligger i Kode. Detta gör att rapportens slutsatser är knutna till just det lantbruket och kanske inte är aktuella för andra gårdar. Rapporten kan dock ligga till grund för förståelse och idéer på möjliga installationer för alla parter som är intresserade av solenergi. När olja eldas så frigörs stora mängder energi vilket ger en hög effekt. Problemet blir då när det kommer till möjligheter att hitta en alternativ uppvärmningsmetod som ger likartad effekt. Vi fann att oljan inte helt gick att ersätta med solenergi. Däremot när det kommer till mjölkkylning så kan man reducera mängden inköpt el.

Nyckelord: Solenergi, lantbruk, mjölkkylning, torkning spannmålPublikationen registrerades 2017-01-11. Den ändrades senast 2017-01-11

CPL ID: 246774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek