In English

Optimering av Virtual Design and Construction - En utredning av VDC-ingenjörens roll samt utvecklingsmöjligheter inom VDC hos Veidekke

SIMON HANSSON ; FILIP JOHNSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 35 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-18, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Byggbranschen har länge varit en industri med förlegade metoder och arbetssätt. I och med införandet av Virtual Design and Construction (VDC) är nu ändå branschen på god väg att komma ikapp övriga tillverkningsindustrier. Med nya arbetsmetoder uppstår dock nya frågetecken. Tekniken ställer ökade krav på personal med kompetens inom området samt en tydlig struktur av vem som gör vad inom de olika arbetsområdena. Syftet med den här rapporten är att definiera och klargöra VDCingenjörens roll samt åskådliggöra möjligheter för att optimera VDC-arbetet på Veidekke Bygg Region Väst. För att kunna framställa den här rapporten har intervjuer utförts med ett antal av Veidekkes VDC-medarbetare. Resultaten av intervjuerna indikerar på oklarheter i begreppet VDC samt viss okunskap kring vad som förväntas av en VDC-ingenjör i ett projekt. Det framkom även skillnader i de olika regionerna hur de arbetar med sina VDC-ingenjörer. För att kunna få ut maximal nytta av VDCarbetet behövs tydligare struktur i arbetssättet och klarare definitioner av begreppet. Utifrån resultatet har en sammanvägning av för- och nackdelar gjorts och en ny arbetsstruktur har tagits fram som ett förslag till Bygg Region Väst.

Nyckelord: Virtual Design and Construction, VDC, Building information model, BIM, VDC-ingenjör, Nya rollerPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242168

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek