In English

Byggarbetsplats Karlatornet - Att åstadkomma ett effektivt byggprojekt med avseende på användandet av tid och material

SARA LASSON VON MENTZER ; SEBASTIAN SCHENSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 42 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-16, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Dagens byggprocesser kantas av en stor andel slöseri av både material och tid, vilket i sin tur leder till höga byggkostnader. Kostnader som med hjälp av effektivitetsökande åtgärder hade kunnat minskas. Då en liten brist kan få stora ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser vid ett stort projekt, blir strävan efter en hög effektivitet viktig vid byggnation av framtidens höghus. Orsakerna till att resurser går förlorade är många, men kan skilja sig beroende på vilken typ av slöseri som avses. Misshushållning av material beror till stor del på faktorer så som byggnadens utformning, lagerhållning av material och en slösaktig inställning hos medarbetare. Slöseri av tid härstammar däremot huvudsakligen från en bristande logistik och undermålig planering på byggarbetsplatsen. För ett höghus kan slöseriet identifieras på samma sätt som för ett mer konventionellt bygge. Den avvikande faktorn är däremot projektets stora omfattning, det repetitiva arbetet och beroendet av byggkranar. Samtliga delar bör därför beaktas för att uppnå en optimal situation. Denna rapport grundar sig i en vetenskaplig genomgång och en intervjustudie med platschefer inom byggbranschen. Resultatet visar att arbetet inte alltid sker på det mest rationella vis trots att goda kunskaper råder om var bristerna finns. Anledningen till detta är huvudsakligen tidspress, vilket är en följd av branschens höga konkurrens. Rapportens resultat visar på vikten av god planering, men även behovet av kompetent personal, en tydlig ledning och god kommunikation. På så vis kan förståelsen och medvetenheten, om hur och när en åtgärd bör äga rum, förbättras. Flertalet åtgärdsmetoder för en ökad effektivitet grundar sig i Toyotaprincipen och Lean Construction. Rapportens åtgärdsförslag är metoder och arbetssätt som ett byggföretag kan gynnas av att arbeta efter vid ett höghusbygge, men även vid ett mer konventionellt bygge.

Nyckelord: Efficiency, High-Rise, Lean Construction, Logistic, WastePublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek