In English

Avlastningssäkerhet på byggarbetsplatser - Fokus på prefabricerade betongelement

OSCAR LARSSON ; ANTON LINDROTH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 44 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-23, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Examensarbetet syftar till att utreda hur säkerhetsarbetet vid leverans av prefabricerade väggelement i betong påverkas av förändringar i avtalstexterna vid upphandling. Det ska även undersöka hur avtalstecknare och lossningsansvariga ser på dessa förändringar och hur det som skrivs i avtalstexterna tar sig från avtal till berörda parter på byggarbetsplatsen. Arbetet har skett i samarbete med Skanska och tre projekt, där förändringarna i avtalstexterna har implementerats, har studerats. För att samla underlag till arbetet har det utförts intervjuer med personal som berörs av förändringarna som görs i avtalen och studiebesök har genomförts på de aktuella projekten. För att utreda förändringarna har arbetets grund lagts i teori om byggsäkerhet, riskperception, implementering av arbetssätt samt uppföljning och utvärdering. Utifrån dessa punkter har Skanskas arbete sedan analyserats och utretts för att se hur det fungerar och upplevs av inblandade parter. Vid intervjuerna framgick att förändringarna i avtalstexterna inte utgör några förändringar i det dagliga arbete som utförs av de lossningsansvariga. Utredningen visade även på att informationen som skulle framgått av förändringarna i avtalen inte tagit sig hela vägen ut till byggarbetsplatserna och den berörda personalen på plats. Resultatet av arbetet har givit en bild av hur avtalstecknare hos både leverantörer och hos Skanska samt lossningsansvariga på byggarbetsplatserna ser på förändringarna som gjorts i avtalen. Utöver detta har arbetet resulterat i diskussioner om det arbete som idag görs kring hantering av prefabricerade betongelement och flertalet utvecklingsmöjligheter för Skanska har tagits fram. Slutsatsen är att det finns brister i det arbete som görs idag men att de är på god väg att få till ett bättre säkerhetsarbete om arbetet med förändringarna i avtalen utvecklas och följs upp ordentligt.

Nyckelord: Prefabricerad betong, prefab, leverans, lossning, riskperception.Publikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek