In English

Vikten av en gemensam objektbenämning i en byggnadsinformationsmodell (BIM)

DAVID SPINDEL ; LUKASZ OLSZANIEC-KOZAKIEWICZ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 46 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-17, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete har under våren 2016 utförts vid högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik på Chalmers tekniska högskola. Studiens syfte är att undersöka möjligheterna till en gemensam benämning av byggnadsobjekt för en mer standardiserad byggbransch i Sverige. Genom byggprocessens olika skeden, från projektering till förvaltning, förekommer det i dagsläget relativt varierande metodik gällande namngivningen av objektinformationen i en byggnadsinformationsmodell. Hur objekt så som ett fönster eller en vägg benämns, omfattas av respektive företags BIM-manual. I de fall en sådan existerar har dessa riktlinjer stor spridning på noggrannhet och detaljnivå. De olika initiativen som tagits ifrån huvudsakligen byggentreprenörer, konsulter och beställare, innebär en varierande tolkning av hur objekt och dess information identifieras. Av förklarliga skäl kan detta leda till vissa missförstånd då objektinformationen inte hanteras metodiskt och på ett gemensamt sätt. I och med detta blir det dessutom problematiskt när systemet för objektbenämning inte går att återanvända, utan behöver anpassas inför varje enskilt projekt. Viljan till standardisering finns hos samtliga undersökta företag, dock måste kunskapen om BIM höjas för att beställare och övriga projektdeltagare skall inse fördelarna med ett ökat användande och därigenom vikten av en gemensam objektbenämning. Studien påvisar även att kraven på gemensamma riktlinjer måste komma från beställaren som i sin tur bör följa kravställning på myndighetsnivå via Boverket, instansen för samhällsbyggnad. Baserat på granskningen av manualer samt intervjustudien, resulterade arbetet i ett flertal rekommendationer gällande en standardisering med avseende på objektbenämning.

Nyckelord: BIM, BIP, BSAB, IFC, standardisering, objektbenämning, objekt, modellPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242112

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek