In English

Kommunikationsåtgärder för effektivare samordning i byggprocessen - En intervjustudie om förbättrad kommunikation mellan projektering- och produktionspersonal.

HANAO AZAD ; JENNIFER HAGGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 43 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-15, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

I byggbranschen som är en projektintensiv bransch har kraven skärpts betydligt de senaste åren, kortare byggtider ges och högre krav på kvalité och kostnadseffektivitet ställs. Det har lett till att det krävs en effektiv samordning av projektets aktörer. För att lyckas med att uppnå en effektiv samordning är kommunikation ett grundläggande verktyg. Utan fungerande kommunikation finns risken att projektets aktörer arbetar i olika riktningar och med olika agendor, där intressen samt mål och visioner inte kommuniceras med varandra. Det kan leda till kunskaps- och tidsförlust, missuppfattningar och irritation vilket kan undvikas genom en tydlig kommunikationsstrategi för att därigenom spara både tid och pengar. Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningarna för samordning i företaget genom att studera hur villkoren för kommunikation är utformade. Vidare syftar examensarbetet till att använda kunskapen om dessa villkor för att bidra med förslag till hur kommunikationen kan förbättras i företaget. Studien har huvudsakligen utförts genom personliga intervjuer, enkätundersökning och litteraturstudier. Litteraturstudierna har fortskridit kontinuerligt under projektet och har legat till grund för utformningen av frågorna till intervjuerna och enkätundersökningen. Både kvalitativa och kvantitativa studier har utförts för att ge en kompletterande bild av villkoren och processerna i faserna. Den kvalitativa studien utgörs av personliga intervjuer med tjänstemän i projektering- och produktionsfasen. Den kvantitativa studien består av en enkätundersökning riktad mot arkitekter, konsulter inom konstruktion och tjänstemän inom projektering- och produktionsskedet. Resultatet visar att den generella synen på kommunikation är god och att den fungerar bra i sin helhet. Vidare föreligger det inte några större brister i kommunikationen mellan projektering- och produktionspersonal. De brister som framkommit ligger till grund för ett antal förbättringsmöjligheter som framtagits för att ytterligare förbättra kommunikationen. Förbättringarna avser framförallt obligatoriskt deltagande för arbetschefer och platschefer i projekteringsskedet, bättre metoder för erfarenhetsåterföring, tydligare och hårdare kravställning på konsulter och arkitekter samt införandet av ett kompletterande möte till projektmötet.

Nyckelord: Kommunikation, informationsöverföring, byggprojekt, projekteringspersonal, produktionspersonal, ritningshandlingarPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek