In English

Transport av överskottsmassor för återställning - Fokus på järnvägstransport

GUSTAF MAGNUSSON ; JAKOB MELBY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 41 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-­16-­06, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

I Göteborg sker stora utbyggnader av staden inom en snar framtid. Infrastrukturprojekt och husbyggnadsprojekt kommer att generera stora volymer schaktmassor som måste tas hand om, antingen som återfyllnad vid projekten eller deponeras på annan plats. Detta arbete har utrett möjligheten att transportera schaktmassor inom Sverige med hjälp av tåg för att använda massorna som återställningsmaterial till fullbetjänta täkter. Vid utredningen har transportens olika delar undersökts för att kunna särskilja en arbetsmetod som är den mest effektiva både ekonomiskt och miljömässigt. Således har transportkedjan resulterat till att transportera schaktmassorna ifrån schaktplats till omlastningsterminal med hjälp av lastbil. Tågtransport ifrån omlastningsterminal till täkt sker med hela tågset i omlopp dedikerade för endast transport av schaktmassor. Vid utförandet av denna undersökning har följande metoder använts: litteraturstudie, intervjuer med kunniga personer inom området, beräkningsverktyg för miljöpåverkan och analysering av kostnadskalkyler från tågoperatör. De ekonomiska och miljömässiga undersökningar och beräkningar som har utförts gällande transportkedjan visar på att transportkedjan är gångbar. I Göteborg är det idag mindre kostsamt att deponera massor under föroreningsgrad KM samt blöta massor, om det finns deponier som kan ta emot massorna. Däremot är det möjligt att det i framtiden kommer vara mindre kostsamt att använda dessa massor som återställningsmaterial vid täkter med hjälp av en tågtransport. Om returlast nyttjas finns det möjlighet till stora ekonomiska fördelar med att transportera blöta massor och rena torra massor.

Nyckelord: schaktmassor, godstågstransport, deponering, intermodal transportPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek