In English

Temporärt byggande av förskolor - En ekonomisk utvärdering av mobila lokaler

Mattias Svensson ; Jesper Hörnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 49 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-27, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Mobila lokaler är en del av den nutida stadsbilden i Göteborg. Det trots att den allmänna uppfattningen är att en permanent byggnad resulterar i bättre kvalité än en temporär. Varför har de blivit en del av det sätt kommunen arbetar på och vad blir resultatet av dess användning? Det är frågor som den här rapporten reflekterar över, på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborgs Stad. Kommunen äger själva inga mobila lokaler och hyr därför in dem från diverse uthyrare, som kan vara antingen producenter eller leverantörer som i sin tur äger modulerna. Rapporten lägger stor betoning vid kostnaderna av att hyra mobila lokaler med avseende på hur länge de står kvar. Dethär ställs mot om lokalerna istället hade varit permanenta lokaler. Det undersöks vidare hur relevant en sådan jämförelse är samt vilka anledningar och möjligheter det finns att arbeta mot något annat än vad kommunen gör idag. Analysen ämnar att ha en god förankring i de projekt som Lokalförvaltningen utfört och därför undviks slutsatser som bygger på nyckeltal. Det är ett stort ämne och vi har under undersökningens gång kontinuerligt haft samtal med personer som på olika sätt har erfarenhet av att jobba med mobila lokaler för att komplettera den kunskap som har visat sig vara svår att få genom litteraturstudier. Utifrån de här förutsättningarna har vi kommit fram till att det bör ske en attitydförändring i Göteborgs Stad kring i vilken utsträckning man ska använda hyrda mobila lokaler. Rapporten visar att förutom att hyrda mobila lokaler i grunden är en dålig affär i och med att de hyrs och inte resulterar i något restvärde vilket projektledare på Lokalförvaltningen redan vet, är det dessutom en dyr affär. Vi tror att en gemensam riktning inom kommunen där alla delar av Göteborgs Stad förstår vad mobila lokalers användning innebär kan resultera i en bättre förvaltning av skattepengarna.

Nyckelord: Mobil lokal - Paviljong, Barack, Flyttbara moduler, Lätt flyttbara moduler, Modul – Enskild enhet av de mindre byggnader som tillsammans utgör en mobil lokalPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek