In English

Inomhusklimat i kontorslokaler - Vilka krav kan en hyresgäst ställa?

ROZZA NADJAT ; Loi Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 33 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-42, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Inomhusklimatet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid utformning av kontorslokaler. Förutsättningarna för att kunna uppnå optimalt klimat är att redan i planeringsskedet ta hänsyn till ljud, ljus och det termiska klimatet. Komfortkraven för dessa tre parametrar är olika beroende på vad det är för typ av verksamhet och arbete som skall utföras i kontorslokaler. Författarna av denna rapport fick i uppdrag av konsultföretaget Niras att ta fram ett underlag på vilka krav en hyresgäst lämpligen bör ställa gällande ljud, ljus och termiskt inomhusklimat vid förhyrning av kontorslokaler. Syftet med rapporten var att ta fram ett underlag som kan användas vid kravställning av kontorsförhyrning. Det har genomförts litteraturstudier och intervjuer med både hyresgäster och experter inom dessa tre områden. Syftet med litteraturstudierna var att ta reda på de nuvarande reglerna för att därefter kunna formulera frågor till hyresgäster och ringa in vilka eventuella problem som de har upplevt i lokalen. Efter intervju med hyresgäster togs frågor fram till experter inom områdena för ljud, ljus och termiskt inomhusklimat. Resultatet av intervjuerna med experterna visade att det inte är möjligt att ta fram ett underlag som skall gälla för alla kontorslokaler då varje kontor är unik utifrån byggnad, utformning och användningsområde. Här togs det istället fram en checklista med punkter att tänka på och kontrollera mot vid förhyrning av kontorslokaler. Punkterna i checklistan är baserad på experternas utlåtande samt egna studier av regelverken. Resultatet visade att ljud och ljus inte har upplevts som något större problem. Det termiska inomhusklimatet däremot upplevs som ett komplext område eftersom det är väldigt individuellt hur människor upplever temperatur och det är svårt att kravställa.

Nyckelord: Kontor, Ljud, Ljus, Termiskt inomhusklimatPublikationen registrerades 2016-09-21. Den ändrades senast 2016-09-21

CPL ID: 242101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek