In English

Analys av material- och informationsflöden vid Gunnebo Industries fabrik i Växjö

An analysis of the material and information flow at Gunnebo Industries factory in Växjö

Andreas Nygård ; Tim Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 69 s.
[Examensarbete på grundnivå]

E2016:086, Fluktuerande efterfrågan är något som försvårar produktionsplaneringen för många företag. Gunnebo Industries fabrik i Växjö är ett av dessa. I fabriken produceras många olika produktvarianter vilket försvårar situationen ytterligare. Fabriken levererar produkter till Gunnebos Central Warehouse (CW) som är Gunnebos centrallager. Volymerna som CW beställer varierar kraftigt och ofta är det stora ordrar vilket gör att det är svårt för fabriken att kunna planera sin produktion effektivt. Syftet med ex-jobbet är att identifiera slöserier och ta fram förbättringsförslag för att reducera eller eliminera dessa. Förbättringsförslagen har tagits fram i enighet med lean production. De produkter som ex-jobbet behandlar är högvolymprodukten Länk G-13-10 samt den inte lika efterfrågade produkten RLP M8/M10-10. Den metodik som användes för att identifiera slöserier var i första hand värdeflödesanalys vilken användes som grund för förbättringsförslagen. För att genomföra värdeflödesanalysen utfördes egna mätningar och data samlades även in från Gunnebos affärssystem, produktionsuppföljningssystem samt genom intervjuer. Produktionen kan delas in i två delar: smide och bearbetning. I smidesavdelningen kapas, smides och härdas materialet. Dessa processer ger produkten dess form och hårdhet. I bearbetningen genomgår produkten bl.a. provning, lackering, paketering och bearbetning. För att erhålla en så god förståelse som möjligt om de olika processerna har flertalet intervjuer med operatörer genomförts då de har bäst kunskap om processerna. Slöserier identifierade i form av väntan, lager, omarbete och outnyttjad kreativitet. I dagsläget har Gunnebo en ledtid på 118,5 dagar för RLP M8/M10-10 och 36,5 dagar för Länk G-13-10 från det att råmaterial levereras till fabriken till det att färdiga produkter lämnar fabriken. Nästan uteslutande består denna ledtid av kö och författarna föreslår olika förbättringsförslag för att kunna producera mindre batchstorlekar för att erhålla kortare ledtider. Vidare presenteras förbättringsåtgärder som inte direkt rör produktionsflödet men som för fabriken kan innebära kostnadsbesparingar.Publikationen registrerades 2016-09-05. Den ändrades senast 2016-09-05

CPL ID: 241299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek