In English

Energianalys av EDIT-huset - Undersökning och åtgärder

Anton Hård af Segerstad ; Joakim Jarl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 70 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-24, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med denna rapport var att undersöka möjligheterna att energieffektivisera EDIT-Huset på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det har varit klagomål från hyresgästerna att det har varit för varmt och för kallt i byggnaden och det finns även mycket som kan energieffektiviseras. Metoden som använts var att med hjälp av energiberäkningsprogrammet BV2 skapa modeller av byggnaden. Sex olika modeller behövde skapas för att ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns i byggnaden. Modellerna har tagits fram genom intervjuer, ritningar och okulärbesiktning. Indata som inte har varit tillgängliga har antagits till rimliga värden. När modellerna var klara kontrollerades validiteten av dem genom att jämföra mot fastighetsförvaltarens verkligt uppmätta värden av värme, kyla och el. Modellerna behövde göras om ett antal gånger för att uppnå likvärdiga värden. När modellerna stämde överens kunde de användas för att analysera föreslagna åtgärder för energieffektivisering. Slutsatsen som dragits av arbetet var att EDIT-huset går att förbättra på många olika sätt främst inom ventilation-, värme, kyl-, belysning- och reglersystem. I arbetet diskuteras också behovet av att kunna följa upp energianvändningen mer i detalj genom att installera undermätare. Detta gör det också möjligt att förändra debiteringen av energi i byggnaden vilket kan öka möjligheterna att minska energianvändningen.

Nyckelord: BV2, energibesparing, energieffektivisering, kontor, EDIT-huset,Publikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek