In English

Hållbar dagvattenhantering för fritidsstugeområden - En fallstudie med multikriterieanalys för Lilleby.

Linnea Berggren ; Elisabet Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-37, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Dagvatten, multikriterieanalys (MKA), dagvattendamm, makadammagasin, gröna tak, regntunnorPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-04

CPL ID: 239701

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek