In English

Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

Therese Petersson ; Julia Ravanis ; Niklas Renström ; Björn Martinsson ; Martin Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 63 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigt som temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmning av tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. Hypertermibehandlingarna som studerats i det här projektet utnyttjar ett antennsystem som sänder ut elektromagnetiska vågor, placerat kring patienten. En studie av huruvida behandlingarna förbättras om antennerna strålar med era frekvenser har gjorts, över frekvensintervallet 400 { 900 MHz. Undersökningen har utförts genom simulering av elektriska fält över patientmodeller, optimering och analys av frekvensers inverkan. Två olika optimeringsmetoder har använts för att fokusera strålningen i tumören. Den första metoden är baserad på att finna ett största egenvärde och den andra metoden är framtagen med polynomminimering som grund. Metoderna visade sig ge likvärdiga resultat, som indikerar att kombination av frekvenser endast ger marginellt bättre förutsättningar för en lyckad hypertermibehandling. Då det skapas stora mängder data vid simulering av elektriska fält har en komprimeringsmetod utvecklats, där närliggande elektriska fält med snarlik storlek i en matris komprimeras till ett enda element. Strukturen kallas octree och har visat sig minska datamängden avsevärt, vilket har varit till stor fördel.Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-09-16

CPL ID: 238507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek