In English

Energianvändning i enbostadshus - Skillnader mellan beräknad och uppföljd energianvändning i Lerums kommun

Energy use in single family houses - Differences between calculated and measured energy use in Lerum Municipality

Caroline Browall ; Linnéa Lindh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:42, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

När en bygglovshandling lämnas in ska den beräknade energianvändningen redovisas. Denna energianvändning bör verifieras av en energimätning som utförs inom en 2- årsperiod efter att byggnaden tagits i bruk. Det har framkommit att det finns brister hur energiberäkningarna utförs och hur mätningen av energianvändningen görs eftersom dessa slutvärden avviker avsevärt. Syftet med denna rapport är att lokalisera vad som gör att den uppföljda energianvändningen skiljer sig ifrån energiberäkningarna. De osäkerhetsfaktorer som anses vara en anledning till att det blir skillnader mellan energiberäkningar och de uppföljda värdena kommer därför att analyseras. Energiberäkningarna och uppföljningen av energianvändningen hade kunnat fungera bättre. I dagsläget används oftast standardvärden vid utförandet av en energiberäkning men eftersom beräkningsmetoden ser ut på olika sätt leder det till skiftande kvalitet. Uppföljning av energianvändning kan också utföras på olika sätt med varierande metoder och resultat. Då uppföljningen görs via en energideklaration blir resultatet ofta mer trovärdigt. Det förekommer dock att privatpersoner gör en egenavläsning till en egen energimätning vilket kan leda till felaktigt resultat i uppföljningen. För att kunna genomföra detta arbete gjordes först litteraturstudier om energihushållning och faktorer som påverkar husets energianvändning. En databas där Lerums kommun samlar information om alla nybyggnationer i kommunen studerades noga för att kunna se viktiga samband till resultatkapitlet. Enkäter skickades sedan ut för att få mer information och underlag till sambanden från databasen. Efter framtagningen av resultaten till rapporten hölls intervjuer med energirådgivare och en kunnig inom energiberäkning för att diskutera teorier om resultat som tagits fram. En av slutsatserna är den generella kompetensnivån, både hos de som tar fram underlag, de som utför beräkningen och de som granskar den, bör öka vid en ytterligare standardisering av energiberäkningarna.

Nyckelord: Energiberäkningar, energianvändning, energideklaration, energihushållning, energimätning, nybyggnationPublikationen registrerades 2015-12-12. Den ändrades senast 2015-12-12

CPL ID: 228079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek