In English

Uppvärmningssystem för passivhus - Energieffektivisering av bostäder

Heating systems for passive houses - Energy-effectiveness for residences

Nils Palmblad ; Madelene Staf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:24, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Byggsektorn står idag för 40 % av den totala energiförbrukningen i Sverige och för att förändra detta krävs att husen idag blir betydligt energieffektivare. Att bygga efter passivhusnormer är idag ett växande koncept och genom att utveckla passivhus till noll- eller plusenergihus kommer energiförbrukningen att sänkas. Ett alternativ är att utnyttja solen som energikälla. Problemet är att endast ett fåtal soltimmar kan utnyttjas under vinterhalvåret. Överskottsenergin behöver lagras från sommar till vinter för att driva ett hus på endast solenergi. Arbetet är utfört gentemot Miljöbron och stiftelsen Bo46. Syftet med arbetet är att finna ett optimalt uppvärmningssystem för ett specifikt passivhus som stiftelsen Bo46 har utformat och säljer prefabricerat. Målet är att huset ska gå från att vara ett passivhus till att bli ett nollenergihus alternativt ett plusenergihus. Detta genom att tillämpa en förnybar energikälla. Rapporten studerar tre olika uppvärmningssystem som tillämpas på passivhuset; bergvärme, ytjordvärme och lagring av solenergi i markbädden. Uppvärmningssystemen dimensioneras för tre olika städer i Sverige; Göteborg, Östersund och Kiruna. Den el som behövs för att driva uppvärmningssystemet tillgodoses i största mån med solceller. Rapporten tar fram det uppvärmningsalternativ som är mest lämpat. Urvalet sker genom ett poängsystem där poäng ges i kategorierna markförhållande, livslängd och kostnad. Utifrån detta bestäms det optimala uppvärmningssystemet för passivhuset. Vid tillämpning av uppvärmningssystemen på passivhuset uppnås inte målet för ett noll- eller plusenergihus. I Östersund och Kiruna är det svårt att tillgodose energibehovet. Resultatet av urvalsprocessen visar att ytjordvärme är det system som är mest lämpat för passivhuset. Rapporten studerar endast den el som behövs för att driva uppvärmningssystemet och inte hushållselen. För solceller väljs enbart att undersöka ett paket för att tydliggöra hur mycket de bidrar med och för att påvisa skillnader mellan städerna.

Nyckelord: Passivhus, uppvärmningssystem, bergvärme, ytjordvärme, lagring av solenergi, nollenergihus, plusenergihusPublikationen registrerades 2015-12-12. Den ändrades senast 2015-12-12

CPL ID: 228077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek