In English

Betongtillverkningens påverkan på klimatet - Minimering av koldioxidutsläpp med hjälp av tillsatsmaterial och energieffektivisering

Climate impact of concrete production -Minimization of carbon emissions using for example supplementary cementitious

Araz Kaso ; Kevin Thorén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Målet för denna rapport är att utvärdera ett urval av metoder för att minimera utsläpp av koldioxid inom betongindustrin. Betong är ett material som har använts i olika typer av konstruktioner under flera tusen år. Materialet tillverkas genom att blanda cement, vatten, ballast, tillsatsmedel och eventuellt vissa tillsatsmaterial. Val av tillsatser kan påverka betongens egenskaper efter de krav som ställs. Cementtillverkning är det mest klimatpåverkande steget inom betongindustrin, detta beror på att det under kalcinering bildas koldioxid i form av processutsläpp under förbränning. Resterande utsläpp vid cementtillverkning kommer från förbränning av bränslen samt användning av elektricitet. Utsläpp av koldioxid vid betongtillverkning är ungefär mellan 230-290 kg CO2eq/m3 varav cement står för cirka 80 % - 90 % av utsläppen. Resterande utsläpp kommer från bland annat transport och krossning av ballast. För att minska utsläppen av koldioxid vid betongtillverkning krävs olika åtgärder och förbättringar, till exempel kan mängden cement reduceras genom att använda olika typer av tillsatsmaterial såsom masugnsslagg, flygaska och silikastoft. Till exempel kan ersättning av cement med masugnsslagg minska koldioxidutsläppen upp till 47 %. Med hjälp av CCS-metoden kan koldioxidutsläpp från industrier uppsamlas och lagras i geologiska formationer. Detta har potential att minska utsläppen av koldioxid vid cementtillverkning med upp till 56 % till år 2050. Genom att använda till exempel spillvärmeåtervinning kan cirka 20-45 kWh/ton cement energi återvinnas i en modern cementanläggning, teoretiskt skulle denna åtgärd minskat koldioxidutsläppen med 70 miljoner ton år 2003. Med utökad användning av avfallsbränslen och eventuellt förnybara bränslen kan utsläpp av växthusgaser och framförallt koldioxid minskas. Detta arbete avslutas med att sammanfatta de viktigaste åtgärderna som granskats samt ger förslag på framtida områden att undersöka för att minska koldioxidutsläpp vid betongtillverkning.

Nyckelord: Betong, cement, energi, klimatpåverkan, Koldioxidutsläpp, livscykelanalys, tillsatsmaterial,Publikationen registrerades 2015-12-12. Den ändrades senast 2016-09-09

CPL ID: 228076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek