In English

Hållbar renovering av befintlig bebyggelse, En jämförelse av tre energieffektiva byggmetoder

Sara Börrefors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 72 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Efterfrågan på mer miljövänliga och energieffektiva byggnader har ökat de senaste åren och en bidragande orsak till detta är det ständigt ökande energipriset. Idag står bebyggelsen i Sverige för ungefär 40 % av den totala energianvändningen och debatten om energieffektivt boende är högst aktuell då kraven för byggnaders energianvändning ständigt höjs. Men det är inte bara vid nybyggnation utan även vid renovering av befintlig bebyggelse som energieffektivisering bör beaktas. Är det fördelaktigt ur ekonomisk och energimässig synpunkt att konvertera en byggnad till lågenergihus idag? Det är detta denna rapport undersöker. Genom att titta på ett referensobjekt och undersöka vad som krävs för att konvertera denna byggnad till passivhus, nollenergihus respektive plusenergihus har det utvärderats om det verkligen är fördelaktigt att investera i en konvertering till lågenergihus. Detta med avseende på både energi och ekonomi. Denna rapport visar att det idag är fördelaktigt att konvertera befintlig bebyggelse framförallt till nollenergihus som är det alternativ som får både lägst årlig kostnad och energianvändning. Denna typ av byggnad kan även lätt konverteras till plusenergihus genom komplettering med fler solceller eller andra energiproducerande installationer i en framtid då marknaden för små elproducenter är mer gynnsam än den är idag.

Nyckelord: lågenergihus, passivhus, nollenergihus, plusenergihus, LCAPublikationen registrerades 2015-07-01.

CPL ID: 219209

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek