In English

Analys av rörelsemönster för kvinnliga innebandyspelare Framtagning av en metod för kvantitativa undersökningar

Simon Hannonsson ; Alexander Olsson ; Lovisa Gotby Westlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 54 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Sammandrag Detta kandidatarbete har haft som mål att, genom biomekanisk modellering, ta fram en metod som tillåter analys av kvinnliga innebandyspelares rörelsemönster under en rörelsesekvens karaktäristisk för sporten. Sekvensen som har analyseras är en kort löpsekvens med en vändning på 180 grader. Data som beskriver rörelsen och markreaktionskrafter i samband med vändningen har samlats in med hjälp av kamerasystemet Qualisys Motion Capture med tillhörande kraftplattor. Denna data har sedan behandlats i progamvaran Qualisys Track Manager för att efter det kunna exporteras till beräkningsprogrammet Matlab. Genom ingejörsmässiga beräkningar och antaganden har sedan en metod tagits fram som kan identifiera kvantitativa skillnader mellan olika spelare och därmed ge indikationer på vad en effektiv rörelse är. Detta har gjorts genom ett program som är kodat i Matlab. Programmet läser in insamlad data och beräknar utifrån denna relevanta vinklar, hastigheter, accelerationer och krafter som representerar kinematiken och den inversa dynamiken för rörelsen. Mätningar har gjorts på tre olika spelare då de utför den valda rörelsesekvensen. Alla viktiga resultat som beräknats från mätdatan presenteras numeriskt i tabell samt visualiseras i grafer; de olika spelarnas vändningar är således kvantitativt jämförbara.

Nyckelord: innebandy, Qualisys Motion Capture, biomekanisk modellering, kinematik,Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek