In English

En simulerings- och mätteknisk studie av klimathållningen i Universeums artificiella regnskog-konsekvenser av högre belysningsstyrkor i regnskogen

A Simulation and Measurement Study of Heating, Ventilation and Air-Conditioning in the Artificial Rainforest of Universeum. Consequences of Higher Levels of Illuminance in the Rainforest

Tobias Jansson ; Richard Karlsson ; Viktor Peterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 58 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik, ISSN 1400-9552; E173:2002, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

1 examensarbetet har möjligheter analyserats för högre belysningsstyrkor, och vilka konsekvenser detta far för temperatur och luftfuktighet i den artificiella regnskogen. Analysen har gjorts utifrån orienterande mätningar, simuleringar av ljusförhållanden samt en värme- och fuktbalans för regnskogen. Då det genomförs förändringar inne i en byggnad för att uppnå högre belysningsstyrkor krävs att klimathållningen studeras. Detta för att värme- och fuktbalansen påverkas inne i regnskogen då man ökar de termiska belastningarna. Anläggningen har varit i drift i mer än ett år och personalen på Universeum har skaffat sig nya erfarenheter. Ett utökat klimatområde innefattande temperatur och luftfuktighet har medfört att funktionskraven, inte behövt vara lika hårda som vid projekteringen. För att klargöra vilka faktiska klimatförhållanden som rådde i regnskogen gjordes mätningar på temperatur, relativa fuktigheten och belysningsstyrkan. Mätningarna har visat att det inte fanns några större temperaturgradienter (mindre än 2°C) inne i regnskogen. Detta har gjort det möjligt att använda ett renodlat belysaingssimuleringsprogram, istället för ett program som kan hantera såväl ljusförhållanden som det termiska klimatet. Simuleringsresultaten har påvisat möjligheter och belyst konsekvenserna av att flytta metallhalogenlamporna som idag sitter ovanför glasundertaket ned till regnskogen. Den nya placeringen av metallhalogenlamporna möjliggör att man kan minska den tillförda värmeeffekten till regnskogen.

Nyckelord: artificiell regnskog, temperatur, belysning, luftfuktighetPublikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek