In English

Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik

Alternative System Design for a District Heating System. An Environmentla Comparison of Two Alternative Technical Systems

Stein Böckmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 50 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik, ISSN 1400-9552; E171:2002, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Arbetet exemplifierar en energi- och miljöteknisk värdering med två alternativa fjärrvärmesystem. Ett referenssystem, med temperaturnivå 108/38 gr C på primärsidan och 80/33 gr C på sekundärsidan, jämförs med ett lågtemperaturssystem, 70/30 gr C respektive 65/25 gr C. I arbetet dimensioneras lågtemperatursystemet för att täcka samma behov som referenssystemet, detta för att de två systemen skall kunna jämföras med avseende på materialbehov under uppförande samt energiförbrukning under drift. En jämförelse av de två systemen från miljöbelastningssynpunkt görs med de två värderingsmetoderna Eco-indicator 95 och EPS. Analysen visar att lågtemperatursystemet ger en betydligt lägre total miljöbelastning. Detta beror på att värmeförlusterna minskar drastiskt. Det framgår också att materialåtgång för lågtemperaturalternativet är högre jämfört med referenssystemet

Nyckelord: fjärrvärmenät, miljövärdering,Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21512

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek