In English

Utvärdering av energibesparingsåtgärder för kulturhistoriska byggnader

Evaluation of energy saving measures for culturally valuable buildings

Helene Lindstrand ; Kristine Skaar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:66, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

SAMMANFATTNING Syftet med detta examensarbete är att studera en befintlig kulturhistorisk byggnad och ge förslag på energibesparingsåtgärder. De föreslagna åtgärdernas påverkan på byggnadens kulturhistoriska värde undersöks och jämförs. Den kulturhistoriska byggnad som har valts som beräkningsexempel är Tofta Herrgård. Tofta Herrgård ligger i Kungälvs kommun mellan Göteborg och Marstrand och byggdes på 1700-talet. Den är uppförd i karolinerstil. För att få en uppfattning om Tofta Herrgårds energiåtgång har byggnadens transmissions- och ventilationsförluster beräknats. De totala transmissionsförlusterna uppgår till 52 298 kWh/år och beräkningarna visar att 42,3 % av förlusterna står ytterväggarna för. Även fönstren släpper ut mycket energi, närmare 29 % av de totala transmissionsförlusterna. Ventilationsförlusterna beräknas till 18 066 kWh/år. De energibesparingsåtgärderna som har undersökts är tilläggisolering av ytterväggen och vindsbjälklaget, fönsterbyte, fönsterrenovering och värmeåtervinning. Störst energibesparing ger tilläggsisolering av ytterväggarna, värmeåtervinning och fönsterbyten. Åtgärderna ger en minskad energiåtgång på 14 210 kWh/år, 13 550 kWh/år respektive 12 756 kWh/år. Att genomföra någon av dessa åtgärder ger dock stora konsekvenser på byggnadens kulturhistoriska värde. Istället rekommenderas alternativa lösningar som inte kräver stora fysiska ingrepp i byggnaden. De skulle kunna vara en sänkt inomhustemperatur, lättstyrda reglersystem, nattisolering för fönstren, LED-lampor istället för glödlampor och användning av förnyelsebar energi är exempel på den typen av lösningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns en generaliserad lösning som passar alla byggnadsminnen utan varje byggnad kräver en egen utredning.

Nyckelord: Kulturhistorisk byggnad, transmissionsförluster, energibesparings åtgärderPublikationen registrerades 2015-03-30. Den ändrades senast 2015-04-13

CPL ID: 214583

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek