In English

Visualisering av produktionsförbättringar - En förstudie till framtida demonstrator

Alexander Bengtsson ; Axel Eriksson ; Johan Nänzén ; Emelie Roslund ; Carl Swanström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 118 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Tillverkningsindustrin i Sverige står inför stora utmaningar och den ökade globaliseringen har gjort att flera företag flyttat produktion utomlands. För att behålla konkurrenskraft och jobb krävs produktivitetsförbättringar inom svensk tillverkningsindustri. Ett sätt att mäta produktivitet är med metoden PPA, Productivity Potential Analysis. Projektet utförs på Chalmers tekniska högskola som även är den plats där upphovsmakarna till PPA verkar. Projektets utgångspunkt är en konceptuell modell över ett produktionssystem som är en vidareutveckling från PPA-­‐metoden. Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka hur en demonstrator kan utvecklas för att realisera denna konceptuella modell. För att uppnå syftet har projektet delats upp i tre delar: Utforma kravspecifikationer, Utvärdera existerande mjukvaror och Utveckla en egen prototyp. Resultatet från de tre delarna är en kravspecifikation för mjukvaruutveckling, en kravspecifikation för utvärdering av mjukvaror, möjliga kombinationer av existerande mjukvaror och slutligen en verifierad och validerad prototyp. Prototypen är fullt fungerande och till den finns en manual som grundligt förklarar för användare hur den fungerar. Ett case har utformats för att tillsammans med manualen fungera som en grund för nya användare som vill utforska prototypens möjligheter. Slutsatser som dragits är att det bedöms vara möjligt att använda existerande mjukvaror för funktionaliteten. Däremot bedöms framtagning av egenutvecklad demonstrator anpassad efter modellen som det bästa alternativet.Publikationen registrerades 2015-03-23. Den ändrades senast 2015-11-17

CPL ID: 214145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek