In English

Lärdomar från branden i Torslandaskolan

Johan Portström ; Ibrahim Rashid ; Agnes Sjöö ; Botond Szaló
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Torslandaskolan i Göteborg brann ned till grunden i november 2009, till följd av att tre berusade ungdomar hade tänt eld på en bil i närheten av skolans fasad. Bilens motor fick en kortslutning vilket ledde till att bilen rullade fram intill fasaden och branden spred sig till skolan. 2013 blev en ny skola färdigställd, på samma plats till en kostnad av 190 mkr. Rapporten redogör för vad som hände under brandskedet och vilka ekonomiska konsekvenser det ledde till. Främst är rapporten en fallstudie som detaljerat beskriver branden, men den sammanfattar även kunskapsläget om brand i stort. Fokus ligger på branden ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Egen datormodellering av det initiala brandskedet med finita elementmetoden visar på att branden troligtvis inte hade startat om inte bilen hade rullat fram. En känslighetsanalys av en kostnads–nyttoanalys av olika tekniska detektionssystem är också en del av rapporten. Resultatet visar att den beräknade lönsamheten för dessa i hög grad är beroende på antaganden som görs, men att som regel är den typen av detektionssystem lönsamma. I det avslutande kapitel 9 har det sammanställts ett antal egna rekommendationer kring brandsäkerhetslösningar för ansvariga vid ombyggnation eller nybyggnation av skolor. Genomgående i rapporten benämns skolan som brann ned 2009 som Torslandaskolan 1 och skolan som stod färdig 2013 benämns genomgående som Torslandaskolan 2.

Nyckelord: brand, brandskydd, skolbrand, Torslandaskolan, Göteborg, byggnadsteknologi, värmestrålning, finita elementmetoden, kostnads-nyttoanalysPublikationen registrerades 2015-03-12. Den ändrades senast 2015-03-12

CPL ID: 213733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek