In English

Stadsplanering i mörker - Hållbar ljusdesign genom medborgardialog

Urban planning in the dark - Sustainable lighting design through public partizipation

Ika Danielsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

I detta examensarbete undersöker jag hur urban ljussättning kan öka känslan av trygghet och tillhörighet i det offentliga rummet genom dialog och deltagande. Ämnet är viktigt eftersom många människor idag känner sig otrygga då de vistas ute efter mörkrets inbrott. Detta är en faktor som starkt begränsar människors rörelsefrihet och gör att otrygga platser ofta fungerar som mörkerbarriärer, vilka kvällstid kan bidrar till att avbefolka hela områden. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla starkt kopplad till ljusfördelningen på en plats. Urban belysning bidrar även i hög utsträckning till att forma platsers identitet och karaktär efter mörkrets inbrott. Att inkludera boende och brukare vid planering och utformning av offentliga miljöer ser jag som en självklarhet, och det är här som jag valt att lägga min tyngdpunkt. Genom mina metodval hoppas jag inspirera studenter och yrkesverksamma till att i högre utsträckning involvera medborgare då nya platser ska planeras och lysas upp. En explorativ designprocess har tillåtit mig att utforska metoder och kommunikationskanaler där kommuninvånarna ges utrymme att bidra till gestaltningsarbetet vid ljussättningen av en central parkmiljö i Partille.Publikationen registrerades 2015-01-27. Den ändrades senast 2016-08-29

CPL ID: 211559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek