In English

Värmebärare i solfångare

Ida Haglund ; Erika Steffen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 61 s. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:08, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Utvecklingen av alternativa energikällor är mycket aktuellt i dagens samhälle. Solenergi är en förnyelsebar energikälla med mycket potential. Det finns olika typer av solfångare, solvärmesystem och kombinationer av solsystem med andra värmekällor. På grund av väder- och klimatförutsättningar krävs det att de indirekta systemen som finns har en värmebärare som tål både höga och låga temperaturer. På vinterhalvåret riskerar värmebäraren att frysa medan på sommarhalvåret riskerar systemet att hamna i stagnation. Det finns olika sätt att frysskydda solvärmesystem på, de tre metoderna som tas upp i denna rapport är dränerande system, varmhållna system samt frysskyddsvätska. Den vanligaste metoden här i Sverige är att använda någon typ av frysskyddsvätska, då den är applicerbart på de pumpstyrda indirekta system som normalt används. De frysskyddsvätskor som finns på marknaden idag är antingen propylenglykol eller etylenglykol baserade. Vid omblandning med vatten sänker dessa glykoler fryspunkten på vatten. Den stora skillnaden mellan de två är att etylenglykol klassas som skadlig. På grund av detta har frysskyddsvätskor mer och mer gått över till att vara baserade på propylenglykol. Genom en enkät till solfångartillverkare, system-konstruktörer, -installatörer samt -leverantörer erhölls en överblick av vilka värmebärare som används i dag. Den frysskyddsvätska som flest svarade att de använde är Tyfocor LS som är en färdigblandad produkt baserad på propylenglykol. Enligt konsumenterna har den många fördelar så som att den har bra temperaturspann, färgindikering samt att den är lättanvänd i trycksatta system. De flesta var även eniga om att vätskan bör kontrolleras samt bytas vid behov eller med 1-5 års mellanrum. Utöver de svar som erhölls från enkäten finns det ett flertal olika typer av frysskyddsvätskor ute på marknaden. De flesta baserade på propylenglykol. Det finns många frysskydd med liknande egenskaper som de som används idag. Ett exempel är Dynalene Solar Glycol XT som har ett liknande temperaturspann som Tyfocor LS. Skillnaden är att Dynalene är tillverkad på majs istället för olja, vilket gör den förnyelsebar. Det finns även saltlösningar med liknande egenskaper.

Nyckelord: Solvärme, värmebärare, frysskyddPublikationen registrerades 2014-12-23. Den ändrades senast 2014-12-23

CPL ID: 208945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek