In English

Lean‐Transport och dess 10 slöserier Modellanpassning av Lean Productions slöserier på transport

Vanessa Kasumovic ; Fredric Sjöström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 111 s.
[Examensarbete på grundnivå]

E2014:042, I och med den tillväxtprognos som Göteborgs Stad har så kommer även godstransporterna att öka. Syftet med studien är därför att identifiera slöserier i kommersiell godstrafik med hjälp av Lean Productions 7 + 1 slöserier. Slöserierna skall sedan anpassas för att kunna framställas i en Leanbaserad slöserimodell för den kommersiella godstrafiken. Dessa kommer sedan teoretiskt att effektiviseras eller elimineras. Tillvägagångssättet har bestått av kvalitativa observationer, intervjuer samt teoriinsamling. Lean Production är ett produktionssystem och synsätt framtaget av Japanska företaget Toyota. Dess två huvudprinciper är att företagen alltid ska respektera människor och sina medarbetare samt ständigt jobba med förbättringar för att bli så effektiva och produktiva som möjligt. Förbättringarna sker i form av att identifiera Leans 7+1 slöserier för att därefter reducera eller eliminera dem. Studiens resultat är häpnadsväckande hur ineffektiva vissa transporter är. Mycket ansvar läggs på förarna själva. Förarna får på eget hand planera packningen, rutten m.m. för sin arbetsdag. Förarnas enda utbildning är de instruktioner de får från föraren som hade leveransområdet sedan tidigare. Mycket fel har också observerats med bristfällig information från avsändaren av godset. Detta har resulterat i att vissa leverans tar upp emot 30 minuter för att kunden inte svarar eller för att föraren måste leka detektiv och hitta rätt mottagare och leveransställe. En modellanpassning av Lean Production på transporter har gjorts. Modellen för slöserier inom Leantransport ser ut enligt följande; (1) Ej optimala rutter (2) Oerfarenhet (3) Överproduktion (4) Bristfällig kommunikation och information (5) Samhällsbarriärer (6) Omarbete (7) Oförutsägbara händelser (8) Onödiga rörelser (9) Väntan (10) Defekter Några exempel på framtagna lösningar för teoretisk effektivisering av transporter och reducering av ovanstående nämnda slöserier är användning av lasthubbar, live-baseradePublikationen registrerades 2014-12-01. Den ändrades senast 2015-11-23

CPL ID: 206954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek