In English

Miljöförbättringar inom grundläggning - Studie kring Gröna kartan för Skanska Sverige AB

Börjesson Tommy ; Johanna Svantesson Fridhagen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 110 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Examensarbetet syftar till att för grundläggningsavdelningen på ett svenskt bygg- och anläggningsföretag undersöka vilken potential som finns att förbättra deras miljöarbete. Examensarbetet ska redogöra för vilka grundläggningsmetoder och miljöverktyg som används mest på avdelningen och hur kunskapen om dessa verktyg ser ut hos de anställda. Utifrån detta redovisas förslag på förbättringar. Faktainsamling har skett genom att anställda med olika befattning på företaget intervjuats och studiebesök genomförts. Information från företagets intranät och rapporter som tidigare behandlat ämnet har använts för att få en helhetsbild av ämnet. Det framgick genom intervjuerna att de anställda arbetar på ett miljömedvetet sätt men att det inte finns någon rutin i miljöarbetet och i användningen av de hjälpverktyg som företaget tagit fram. Ett av dessa verktyg har vi fokuserat mest på i vårt examensarbete. Ett viktigt resultat av studien är att anställda på den undersökta avdelningen redan gör mer än de tror när det gäller miljöarbetet och projekten har därför placerats på högre nivåer på miljöverktyget än vad de anställda är medvetna om. Slutsatsen är därför att en bättre rutin för dokumentation av miljöarbetet behövs så att positiva resultat redovisas i projektets slutfas. Företagets miljöavdelning kan även behöva anpassa verktyget mer utifrån vad som är möjligt att uträtta på respektive avdelning då det i dagsläget är lättare för vissa avdelningar att använda sig av miljöverktyget.

Nyckelord: grundläggning, Gröna kartan, miljöförbättring, hållbart byggande, grönt byggandePublikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203462

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek