In English

Förbättringsstudie av lödningsprocess för en flygmotorkomponent

Improvement study of a brazing process for an aircraft engine component

Martin Ljunggren ; Daniel Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 27 s. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 108/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Ett sätt att undersöka kvaliteten i en lödfog är att kontrollera dess täckningsgrad med hjälp av ultraljud. Detta är en teknik som GKN Aerospace använder, bland annat för att kontrollera lödfogar på en specifik flygmotorkomponent. För att komponenten skall kunna godkännas krävs det att alla fogar uppnår den önskade täckningsgraden. De fogar som inte uppfyller kraven måste lödas om tills de kan godkännas. GKN önskar öka effektiviteten genom att minska behovet av omlödningar. Detta vill man uppnå genom att säkerställa en ökad täckningsgrad. Först studerades noggrant de tekniker som används vid tillverkning av komponenten, i syfte att få bättre förståelse för tillverkningsprocessen. Resultat från tidigare tillverkade komponenter sammanställdes för att åskådliggöra hur utfallet blivit för varje komponent de senaste åren. För att se på vilka sätt lödfogarnas täckningsgrad skulle kunna ökas studerades kraven vid ultraljudsmätningen och tillverkningen av komponenten. Detta är två olika sätt att angripa förbättringsarbetet på men båda sätten skulle kunna medföra att lödfogarnas täckningsgrad ökas. Sammanställningen visade tydliga mönster på vilka fogar som behöver lödas om. En noggrann genomgång av tillverkningsprocessen visade att det är en mycket unik process med många faktorer som kan påverka resultatet av lödningen. Det är många moment som görs manuellt vilket gör att de är svåra att mäta och styra. Parameterstudier av en komponent visade att det skulle krävas orimliga reduceringar av kraven för att den skulle blivit godkänd efter första lödningen. Detta tyder på att en kombination av ändrade krav och en förbättrad process troligen skulle vara det bästa sättet för att minska antalet omlödningar. Ultraljudsmätningen visade att det finns alldeles för lite lod i vissa fogar vilket påvisar att mer lod måste tillföras på något sätt. Att genom små designförändringar optimera tillförseln av lod skulle också kunna vara ett sätt att förbättra tillverkningsprocessen.Publikationen registrerades 2014-09-23. Den ändrades senast 2016-05-04

CPL ID: 203153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek