In English

Återbruk av tegelstenar

Maria Öhrn ; Sandra Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 48 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Det produceras mycket byggnadsmaterial och samtidigt byggs det i snabb takt. När en byggnad rivs och byggnadsmaterialet ska tas omhand återvinns materialet eller hamnar på deponi, istället för att återanvändas trots att många byggnadsmaterial med fördel kan användas i nya projekt. Byggnadsbranschen är en av de branscher i Sverige som producerar mest avfall. Syfte 1: jämföra återbrukade tegelstenar med nyproducerade ur ett livscykelperspektiv, med avseende på miljöpåverkan, kostnad, arbetstid och kvalitet. Syfte 2: utvärdera förutsättningarna för en andrahandsmarknad och en ny affärsmodell med avseende på attityder, marknadsföringsperspektiv, miljömärkning och tegelflöden. Jämförelse mellan återbrukade tegelstenar och nyproducerade tegelstenar har utförts med hjälp av en fallstudie av ett tegelhus. I denna fallstudie studeras och jämförs miljöbelastningar, kostnad, arbetstid och kvalitet. Ett tryckhållfasthetstest har gjorts på återbrukade tegelstenar för att undersöka kvaliteten hos stenarna. Information från litteraturstudier och intervjuer har gett upphov till ett förslag på en ny livscykel och en ny affärsmodell för återbrukade tegelstenar. Rapporten är avgränsad till att studera återbruk inom byggnadsbranschen i Sverige med fokus på Göteborgsregionen. Affärsmodellen är avgränsad mot försäljning till företag och en mer generell bild över marknadsföring och affärsutveckling presenteras. De miljöbelastningar som undersöks avgränsas till enbart tegelstenars koldioxidutsläpp från transport och energianvändning vid tillverkning. De viktigaste slutsatserna som dras i rapporten är att genom återbruk av tegelstenar minskas miljöpåverkan vid transporter och tillverkning av tegel, jämfört med nyproducerade tegelstenar. Det kostar mer att bygga med återbrukade tegelstenar samt längre arbetstid krävs. Utvecklas affärsmodellen och marknadsförs de återbrukade tegelstenarnas positiva fördelar så kan på sikt en marknad och efterfrågan skapas.

Nyckelord: Återbruk, byggnadsmaterial, avfall, tegelsten, miljöbelastning, marknadsföring, affärsnytta, samhällsnytta, hållbar utvecklingPublikationen registrerades 2014-08-11. Den ändrades senast 2014-08-14

CPL ID: 201199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek